eSanatos - sanatatea ta e preocuparea noastra!
    Cauta in site
NutritieBoli
                 Home | Creeaza cont nou | Login membri


Codul de procedura

NAVIGARE RAPIDA: » Pagina principala » GHID MEDICAL » responsabilitatea juridica medicala » codul de procedura

Capitolul iv - judecata abaterii disciplinare
A. Anuntarea deschiderii unei anchete
Art. 34 - Cercetarea abaterii se efectueaza numai dupa anuntarea deschiderii unei anchete. Cel reclamat sau implicat fi denumit intimat.
Art. 35 - Anuntul cuprinde: numarul si data emiterii; numarul dosarului; numele si calitatea celor implicati: intimat si reclamant, motivele reclamatiei.

B. Cercetarea cazului
Art. 36 - Comisia de Jurisdictie Disciplinara propune un referent imputernicit, numit de catre Directorul Departamentului de Jurisdictie Profesionala. Acesta este insarcinat cu efectuarea cercetarii si nu face parte din completul de judecata, imputernicirea este scrisa si are loare obligatorie pentru toti membrii Colegiului.
Art. 37 - Referentul are obligatie de a face ancheta propriu-zisa, de a culege toate declaratiile, precum si documentele folositoare anchetei si solutionarii cauzei.
Art. 38 - Dupa efectuarea cercetarii, referentul intocmi un referat scris, care consemna cele constatate pina atunci, problemele critice ale cazului, pozitia celui cercetat, precum si solutiile posibile privind rezolrea judecatii, plingerii si sesizarii.
Art. 39 - Comisia de judecata fi formata din 3 sau 5 membri permanenti precum si din 2 sau 4 membri alesi ad-hoc pentru fiecare caz in parte, pe specificul cazului. Acestia sint alesi de catre Directorul Departamentului si numiti de catre Vicepresedintele Biroului.
Art. 40 - Comisia de judecata poate apela la un grup de experti (de regula 3) care vor prezenta Completului de Judecata date si interpretari cit mai obiective. Expertii nu participa la judecata (Ia luarea deciziei).
Art. 41 - Vicepresedintele Biroului pe problema poate cere in orice moment referentului si expertilor sa-si expuna punctul de vedere. in sedinta de Birou, la care participa si Directorul Departamentului de Jurisdictie Profesionala si cel putin 2 din membrii permanenti ai Comisiei de Jurisdictie Disciplinara, se poate decide:


1. clasarea cazului, motita de lipsa vreunei abateri;

2. continuarea anchetei, pentru completarea dosarului;
3. convocarea intimatului/intimatilor, in vederea audierii.


C. Sedinta de audiere

1. Convocarea intimatului/intimatilor si a celor implicati pentru audiere
Art. 42 - Convocarea intimatului/intimatilor se face numai dupa ce Comisia a audiat raportul preliminar al Referentului si a considerat ca pentru a ajunge la o solutie corecta este necesara prezenta celor intimati.


Art. 43 - Convocarea cuprinde: datele din dosar, ora si locul unde trebuie sa aiba loc audierea, semnatura secretarului Comisiei sau al Biroului.
Art. 44 - Convocarea se face prin scrisoare recomandata cu confirmare sau prin orice mijloc care poate confirma luarea la cunostinta a instiintarii de confirmare. Confirmarea trebuie facuta cu cel putin 5 zile inaintea termenului fixat pentru audiere, in cazuri urgente, termenul poate fi mai scurt, dupa aprobarea Presedintelui Biroului Judetean/National.
Art. 45 - Prezenta intimatului este obligatorie si acopera orice viciu de procedura. Refuzul de a da curs convocarii constituie incalcarea indatoririlor profesionale si nu implica desfasurarea audierii, generind prezumtia ca intimatul cunoaste fapta ce i se imputa.

2. Sedinta de audiere


Art. 46 - Sedinta de audiere nu este publica.

Art. 47 - Sedinta este condusa de un Presedinte de Complet ales ad-hoc dintre membrii permanenti ai Comisiei de Jurisdictie Disciplinara.
Art. 48 - Dosarele judecatii pot fi oricind puse la dispozitie intimatului/tilor, precum si a consilierilor acestora. Lucrarile se consemneaza in procese verbale (incheieri), semnate de membrii comisiei.
Art. 49 - Procedura de audiere are caracter contradictoriu.
Art. 50 - Intimatul(tii) poate (pot) fi asistat(ti) de un consilier avind sau nu pregatire juridica.
Art. 51 - Pentru solutionarea abaterii se pot administra orice probe, considerate utile, necesare, pertinent si concludente si admise de legea romana. Aprecierea probelor se face de catre membrii completului, potrivit intimei lor convingeri.

D. Solutionarea reclamatiei
Art. 52 - Solutionarea plingerii sau sesizarii trebuie facuta in termen de max. 45 de zile de la inregistrare. in cazul depasirii celor 45 de zile, cei implicati (referent, experti, complet) sint deferiti disciplinar pentru daune morale aduse Colegiului, daca nu pot face doda diligentelor pentru rezolrea cazului.
Art. 53 - in cazuri urgente, solutionarea trebuie facuta in 15 zile. Urgenta o sileste Biroul.
Art. 54 - Dupa incheierea dezbaterilor, membrii completului chibzuiesc, in secret. Ei pot apela la opinia referentului si a expertilor. Dupa chibzuire, presedintele completului aduna parerile celorlalti, incepind cu cel mai tinar ca virsta sau cu vechimea cea mai mica. Presedintele completului se pronunta cel din urma.
Art. 55 - Instanta disciplinara hotaraste, cu majoritate de voturi, prin decizie disciplinara pronuntata in ziua in care s-au inchis dezbaterile sau in maxim 3 zile. Sanctiunea trebuie gradata in functie de gravitatea vinotiei.
Art. 56 - Parerea membrului/membrilor ce a/au fost in minoritate poate fi motita separat, la cererea sa/lor.
Art. 57 - Daca nu se poate intruni majoritatea, se reiau dezbaterile in complet de divergenta (se adauga un nou membru in complet, numit de Birou), in aceeasi zi sau in maxim 5 zile. Parerile trebuie motite inainte de judecarea divergentei, cu exceptia cazului in care solutionarea se face chiar in ziua cind s-a ivit divergenta. Dezbaterile se reiau numai asupra chestiunilor divergente.
Art. 58 - Dupa intrunirea majoritatii, se intocmi, de indata, pe scurt, dispozitivul deciziei, care se semneaza, sub sanctiunea nulitatii, de toti membrii completului, se consemna, la cerere, si opinia celui ramas in minoritate.
Art. 59 - Nici o decizie nu poate fi fondata pe ratiuni de ordin rasial, religios, filozofic, politic, lingvistic sau sindical, si nici pe faptul ca medicul este membru in vreun organism sau organizatie cu impact in ingrijirile de sanatate.
Art. 60 - Decizia de pronunta in sedinta, chiar in lipsa intimatului/intimatilor, care se trece intr-un registru special. Dupa pronuntare, nici unul din membrii comisiei nu mai poate reveni asupra parerii sale.


E. Redactarea si comunicarea deciziei

Art. 61 - Decizia se redacta in 15 zile de la pronuntare, ea trebuie sa cuprinda:
1. aratarea completului de judecata, cu numele membrilor, al referentului si ale expertilor;
2. numele, domiciliul sau unitatea sanitara a intimatului/intimatilor;
3. numele, domiciliul/resedinta celui care a facut plingerea sau mentiunea care s-a facut din oficiu;
4. numele consilierilor;
5. obiectul sesizarii si sustinerile (in prescurtare), cu aratarea dolor;
6. motivele care au format convingerile comisiei;


7. solutia;

8. calea de atac si termenul in care se poate exercita, precum si locul unde se poate depune contestatia;


9. semnaturile membrilor completului.

Art. 62 - Daca, dupa pronuntare, un membru al completului este in imposibilitatea de a semna, semna, in locul sau, Presedintele Consiliului Judetean (Municipal) sau, respectiv, National.
Art. 63 - Adaugirile, stersaturile sau schimbarile in cuprinsul deciziei nu sint admise.
Art. 64 - Decizia se face in doua exemplare originale, din care unul se ataseaza la dosar iar unul la mapa de hotariri.
Art. 65 - Decizia disciplinara ramasa definiti are autoritate de lucru judecat fata de parti si de organele Colegiale.
Art. 66 - Decizia se comunica prin agent sau personal (cu semnatura).

F. Cai de atac
Art. 67 - Decizia pronuntata de instanta disciplinara de la nivel judetean se poate contesta in termen de 30 de zile de la comunicare, de catre intimatul/intimatii sanctionati, directiile sanitare, primarie, prefectura, parchet Ministerul Sanatatii, Biroul Judetean sau Biroul Executiv National.
Art. 68 - Contestatia se depune la sediul Colegiului al carui complet a luat decizia contestata. Contestatia trebuie sa cuprinda motivele de fapt si de drept pe care se intemeiaza, dole invocate in sustinerea ei si semnatura/ile.
Art. 69 - Apelul (contestatia) suspenda din oficiu decizia Comisiei locale judetene (municipale).
Art. 70 - Dosarul fi inaintat Departamentului de Jurisdictie Profesionala de la nivel National, in vederea solutionarii in termen de 14 zile de la inregistrare. Daca contestatia s-a depus inainte de redactarea decizie, termenul de 14 zile curge de la redactarea acesteia.


Art. 71 - Comisia de Jurisdictie Disciplinara a Departamentului National de Jurisdictie Profesionala solutiona contestatia dupa aceleasi reguli de procedura prezute pentru solutionarea initiala a plingerii sau sesizarii. Orice declaratie noua sau inscrisuri sint labile.
Art. 72.- Solutionarea contestatiei poate insemna:


1. confirmarea deciziei deja date ;

2. reformularea sanctiunii, prin atenuare sau inasprire;


3. anulare.

Nu se admite trimiterea cauzei spre rejudecare la nivel judetean (municipal).

G. Sanctiuni disciplinare
Art. 73 - Potrivit art. 37 din Legea 74/1995, sanctiunile disciplinare care se pot aplica de catre Comisiile de Jurisdictie Disciplinara, in functie de gravitatea abaterilor, sint:
1. mustrare;


2. avertisment;

3. vot de blam;
4. suspendarea temporara, pe un interl de 6-l2 luni, a calitatii de membru al CMR, ceea ce presupune interdictia de a profesa pe perioada suspendarii;
5. retragerea calitatii de membru al CMR; conform art. 1 si art. 8 din Legea 74/1995, retragerea avizului de practica al CMR duce automat la retragerea autorizatiei Ministerului Sanatatii.
Art. 74 - Comisia de Litigii, care judeca un membru pentru neplata indelungata a cotizatiei (6 luni), pronunta de la inceput "vot de blam", abaterea reprezentind un atentat la caracterul nonguvenamental si independent al organizatiei.
Art. 75 - Sanctiunile prezute de lit. a, b si c din Legea 74 se aplica de catre Consiliul Judetean (Municipal). Daca Comisia de Jurisdictie disciplinara de la nivel judetean (Municipal) apreciaza ca se impune aplicarea uneia din sanctiunile de suspendare sau retragere a calitatii, trimite dosarul la Consiliul National. Daca Consiliul National considera ca nu se impune aplicarea unei asemenea sanctiuni retrimite dosarul Comisiei Judetene (municipale). Trimiterea dosarelor de la o comisie la alta se face cu respectarea termenelor prezute in prezentul Cod.
Art. 76 - Sanctiunile a, b, c, d si e se aplica de catre Consiliul National al CMR. Sanctiunile d si e se aplica numai dupa efectuarea unei contraexpertize de specialitate de catre o comisie formata din 5 specialisti din specialitatea intimatului. Comisia este aprobata de catre Consiliul National, la propunerea Biroului Executiv.
Art. 77 - Comisia de Litigii de la nivel national este chemata sa se pronunte si asupra unui membru deja sanctionat pentru neplata cotizatiilor si care a recidit. in acest caz, recidivistul poate fi deferit instantelor de drept civil sau penal pentru infractiune contra art. 31 lit. b/Legea 74 si pentru recuperarea prejudiciului.
Art. 78 - Sanctiunile de suspendare a exercitarii practicii se iau cu cvorum de 2/3. Cele de retragerea calitatii de membru se iau cu cvorum de 3/4.
Art. 79 - Intimatul ramas sanctionat de catre Consiliul National pentru "suspendare" si "retragerea dreptului de practica" se pot contesta deciziile in conformitate cu art. 38.2/Legea 74/1995.

H. Semnificatia sanctiunilor
Art. 80 - Sanctiunile se inscriu in dosarele de avizare-acreditare, ele constau in puncte negative acordate pentru avizare. Valoarea punctelor se aproba de catre Consiliile Judetene.
Art. 81 - Dupa o perioada de timp, sanctiunile nu mai au semnificatie pentru departamentul de avizari-acreditari dar ramin inscrise in Dosarul Personal. Dupa alta perioada de timp ele sint radiate definitiv conform acestui Cod.
Art. 82 - Pentru actiunea de avizare-acreditare, mustrarea se radiaza in 6 luni, avertismentul se radiaza in 12 luni, votul de blam se radiaza in 18 luni, suspendarea in 24 luni. Conditia radierii consta in nerespectarea vreunei abateri.
Art. 83 - Radierea totala din dosarul celor sanctionati se face dupa inca 6 luni adaugate la cele din art. precedent.
Art. 84 - Prin sanctiunea de suspendare, medicul nu avea dreptul la practicarea artei medicale si nici la dreptul de eligibilitate pe parcursul suspendarii.
Art. 85 - Un membru ales isi poate pierde mandatul, daca este inlidat de Consiliu, conform Regulamentului CMR.
Art. 86 - Dupa 2 ani de la radiere, un medic sanctionat poate face cerere de reinscriere in CMR, dupa trecerea unui examen profesional.Alte materiale medicale despre: codul de procedura
A. Anuntarea deschiderii unei anchete Art. 34 - Cercetarea abaterii se efectueaza numai dupa anuntarea deschiderii unei anchete. Cel reclamat sau im [...]
A. Reclamafia Art. 26 - Sesizarea comisiei poate fi facuta de orice persoana interesata, printr-o piingere, insotita de o taxa de judecata. Interesu [...]
A. Natura faptelor ce constituie abateri disciplinare Art. 1 - Comisiile de Jurisdictie Disciplinara si de Litigii ale Departamentului de Jurisdictie [...]


Copyright © 2010 - 2024 : eSanatos.com - Reproducerea, chiar si partiala, a materialelor de pe acest site este interzisa!
Informatiile medicale au scop informativ si educational. Ele nu pot inlocui consultul medicului si nici diagnosticul stabilit in urma investigatiilor si analizelor medicale la un medic specialist.
Termeni si conditii -
Confidentialitatea datelor - ContactDespre codul de procedura

  Alte sectiuni


  Ai o problema medicala?
  Daca vrei raspunsuri scrie intrebarea mai jos:

  Unde se incadreaza problema medicala?

  Scrie codul din imaginea alaturat  Vezi toate intrebarile